Vragen aan,antwoorden van,Vetranenombudsman

Published by Jan Leenheer on

Lelystad 21-09-2021

Beste Matthijs,

Hierbij stuur ik jou de laatste versie van vragen, waar wij als veteranen van Lelystad met de veteranen ombudsman Reinier van Zutphen, aanstaande vrijdag 24 september 2021 over willen praten. Uiteraard zijn wij ook geïnteresseerd in de vragen die hij verder nog aan ons heeft.

Met vriendelijke groet,

Harry Hanenburg

Adjudant b. d.

Voorzitter Stichting Veteranen Lelystad

Hier de antwoorden op de vragen (voor zover ik ze kon beantwoorden). Ook verwijs ik naar een aantal eerdere onderzoeken en standpunten op een aantal onderwerpen

met vriendelijke groet,

Matthijs van der Hoeven

Coördinator Veteranenombudsman

Nationale ombudsman

MIP (keuringen en voorzieningen) > https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2019/veteranenombudsman-lange-wachten-aanvragen-militair-invaliditeitspensioen-moet-snel

Indexatie MIP > https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2021/indexatie-militair-invaliditeitspensioen-mip-te-belangrijk-voor-uitruil-cao-gesprekken

Behandelduur schaderegelingen > https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/rapporten/2021001

 1. Bereikbaarheid van stille veteranen?

Dat is een project van het NLVi door Alex Spanhak. Wel bereiken ons soms veteranen die door allerlei problemen met instanties (vb. grote schulden) op ons netvlies komen.

 • Welk effect heeft het vaccinatiebeleid van het ministerie van Defensie door de jaren heen gehad op de gezondheid van militairen en veteranen?

Dat weet ik niet, wellicht dat de IGK hier meer zicht op heeft?

 • Koopkracht van gepensioneerden en indexeren van pensioenen?

Wij agenderen de indexatie van het MIP. Naar aanleiding van onze brandbrief heeft de Tweede Kamer een motie ingediend. Op dit moment is Defensie een oplossing aan het zoeken (en budget vrijmaken) hoe aan deze motie gevolg kan worden gegeven.

 • Is de veteranen ombudsman op de hoogte van de strijd die al jaren gevoerd word door, o.a. Loek van den Heuvel en duizenden oud militairen om het gemis aan pensioen opbouw i.v.m. het AOW gat (datum einde FLO en nieuwe datum AOW) en de nu uitgekeerde overbruggings uitkering voor gewezen militairen, voor duizenden postactieven militairen die na 2012 met FLO zijn gegaan? Op dit moment is er een commissie schrijnende gevallen aangesteld door de tweede kamer om te onderzoeken in hoeverre de oud militairen hier nadeel van ondervinden.

Ja, de Veteranenombudsman is op de hoogte. Echter, dit is onderdeel van het georganiseerd overleg tussen bonden en werkgever. De ombudsman is daar geen deel van.

 • Waarom is er nog geen nieuw loongebouw (wedde/salaris) en overeenstemming over de toeslagen en toelagen voor Defensie personeel?

Ook dit is onderdeel van het georganiseerd overleg tussen bonden en werkgever.

 • Hoe komt het dat het ABP zoveel macht heeft bij MIP keuringen en het verkrijgen van voorzieningen en het verstrekken van goedkeuring van medische behandelingen en medicijnen en deze ook altijd gebruikt?

ABP voert de Wet Militaire Pensioenen namens Defensie uit. Beleid wordt gemaakt door Defensie en ABP voert uit.

 • De werkwijze van het ABP wekt bij veel veteranen een gevoel van tegenwerking en machteloosheid op!

Klopt. Dat kan ik mij voorstellen. Keuringen, termijn duren veel te lang. Daar heeft de ombudsman in 2019 onderzoek naar gedaan en aanbevelingen gedaan.

Zie meegestuurde link.

 • De standaard jaarlijkse brieven om medische verstrekkingen en voorzieningen weer voor een periode verlengt te krijgen, terwijl er medisch gezien geen enkele verbetering of verandering is opgetreden!

Deze opmerking neem ik mee. Mijn collega Hans pakt dit verder op.

 • Er wordt een vertragingstechniek toegepast, bij ingediende stukken en brieven door gewonde veteranen bij het ABP/APG. Veelal is er na drie maanden nog geen reactie van het ABP/APG ontvangen. Vaak gebeurt het dat er pas na negen tot twaalf maanden een brief komt. Dit wordt afgedaan zeggen ze, door een tekort aan keurings artsen en een te hoge werkdruk.

Het tekort aan keuringsartsen klopt helaas. Wij vinden dat ook niet kunnen, dat allerlei termijnen zo enorm worden overschreden. Helaas kampen allerlei instanties (UWV, SVB, CBR) met een tekort aan keuringsartsen. Er is chronisch tekort aan.

 1. De over het algemeen botte en afwijzende autoritaire houding van de keurings artsen (SMO, ABP/APG).

Als dit zo ervaren wordt kan een klacht worden ingediend bij het ABP, of anders het Medisch Tuchtcollege.

 1. Wie controleert het ABP/APG en de SMO artsen? (Leugens en ontkenningen).

In ieder geval worden de verzekeringsartsen van BMB en van Bureau SMO nadat zij hun rapportage hebben opgesteld nog kwalitatief gecontroleerd door de Pensioen Verzekerings Autoriteit (Penvaut). Het betreft een laatste kwalitatieve check.

 1. Alle rechten, medische voorzieningen en verstrekkingen moeten vaak via een bezwaarprocedure of rechtszaak bevochten worden.

Dit komt omdat het juridische besluiten zijn. Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het geeft de procedures aan om bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit. Nadat een bestuursorgaan (ABP) een besluit heeft genomen, kunt u daar bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep. Op Rechtspraak.nl staat bestuursrecht verder uitgelegd.

 1. Als medisch specialisten een behandeling voorschrijven met als reden noodzakelijk, hanteert het ABP/SMO artsen een tactiek die voor de meeste gewonde veteranen niet te doen is. Veelal worden brieven van medisch specialisten tegengesproken en belanden deze via een lange juridische weg van hoorzittingen bij de rechter. Hierna gaat het ABP meestal in hoger beroep en loop de zaak jaren vertraging op.

Klopt, helaas valt hier weinig aan te veranderen aan deze juridisch procesgang.

 1. Per 1 januari 2021 gaan het NLVi, de Basis, NLVD, Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), de nuldelijnsondersteuning van het Veteranen Platform en zorg coördinatie van het APG verder onder de naam “Het Nederlandse Veteraneninstituut” en wordt alle zorg bij een loket neergelegd. Wat gaat er voor de veteraan verbeteren en wie gaat dat controleren?

Terechte vraag. Als ombudsman monitoren wij wat het NLVi doet. De Raad van Toezicht van het NLVi dient toezicht te houden op het geen het NLVI doet en uitvoert.

 1. De kosten voor de nationale Veteranen begraafplaats te Loenen worden als extreem hoog beschouwd. Het team bijzondere uitvaarten van Monuta verzorgd de uitvaart (zie prijslijst).

Dan neem ik aan dat de nabestaanden van de veteraan ook extra aandacht krijgen? Overigens is het een keuze om daar begraven te willen worden.

 1. De realisatie van een eigen gebouw/pand binnen de gemeente lelystad waar wij permanent ons Veteranen Ontmoetings Centrum kunnen vestigen? Wie draagt zorg voor de onkosten voor verwerving en jaarlijkse onkosten van rekeningen voor vaste lasten en onderhoud?

Daarover zullen jullie zelf in gesprek moeten gaan met de gemeente, in hoeverre de gemeente e.e.a. subsidieert.

Dank voor deze opmerking. Die leggen wij neer bij het NLVI.

 1. Budget van de gemeente t.b.v. de jaarlijkse gemeentelijke veteranendag bedraagt naar zegge € 2500,- . In Lelystad hebben we ongeveer 650 veteranen. Dit komt neer op ± € 4,- per veteraan, de partners hierbij niet meegerekend. Vorig jaar 2020 is de gemeentelijke veteranendag niet door kunnen gaan i.v.m. Corona. Het budget is terug gevloeid in de Wie gemeentekas. De vragen die hierbij oppoppen zijn:
 2. Waar komt het geld voor de gemeentelijke veteranendag vandaan, gemeente of Defensie (Rijk)?
 3. Wie bepaald de hoogte van het budget?
 4. bepaald waar dit geld aan besteed wordt?
 5. Als het geld niet wordt opgemaakt aan de gemeentelijke veteranendag, mag/moet dit dan aan andere activiteiten t.b.v. de veteranen uitgegeven worden?
 6. Wat is het gemiddelde budget bij andere gemeenten in Nederland per veteraan?
 7. Is het juist, dat bij niet doorgaan van de gemeentelijke veteranendag het geld naar de gemeentekas terug gaat?

Budget is van de gemeente. Alleen de landelijke Veteranendag komt van budget Defensie. Hoe de hoogte wordt vastgesteld dat beslist de gemeente (college en raad). Zie verder als voorbeeld motie Kerstens (uit 2020). Als een meerderheid in de gemeenteraad instemt met herbestemming van deze gelden dan zou dat mogelijk moeten zijn.


0 Comments

Geef een antwoord

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *